Organising Committee

General Chairs :
Guilin Yang,   CNITECH,   China
Yi Zhang,   Sichuan Univ.,   China
Program Chairs :
(CIS)  
Hongliang Ren,   NUS,    Singapore
Huajin Tang,   Sichuan Univ.,    China
Program Chairs :
(RAM)  
Domenico Campolo,   NTU,   Singapore
Chi Zhang,   CNITECH,   China
Invited Sessions Chairs :
Marcelo Ang, NUS, Singapore
Wei Lin,   SIMTech,   Singapore
Chin-Yin Chen,   CNITECH,   China
Publicity Chairs :
I-Ming Chen,   NTU,   Singapore
Haizhou Li,   NUS,   Singapore
Zaojun Fang,   CNITECH,   China
Award Chairs :
Danwei Wang,   NTU,   Singapore
Shuzhi Sam Ge,   NUS,   Singapore
Finance Chairs :
Han Wang,   NTU,   Singapore
Guoqiang Hu,   NTU,   Singapore
Publication Chairs :
Shaohui Foong,   SUTD,   Singapore
Silu Chen,    CNITECH,   China
Registration Chairs :
Gim Song Goh,   SUTD,   Singapore
Tianjiang Zheng,    CNITECH,   China
Local Arrangement Chairs :
Jinhua Chen,   CNITECH,   China
Jingbo Xu,   CNITECH,   China
Webmasters :
Handuo Zhang,   NTU,   Singapore
Shenghai Yuan,   NTU,   Singapore
Secretariats :
Lei Wang,   I2R, A-Star,   Singapore
Xiaofei Wu,   CNITECH,   China