Organizing Committee

General Chair :
Han Wang,   NTU,   Singapore
Program Chairs :
(CIS)  
Xiaonan Wang,   NUS,    Singapore
Program Chairs :
(RAM)  
Wei Lin,   SIMTech,   Singapore
Invited Sessions Chairs :
Sam S Ge, NUS, Singapore
Guoqiang Hu,   NTU,   Singapore
Publicity Chairs :
Marcelo Ang,   NUS,   Singapore
Yong Liu,   A-STAR,   China
Lei Wang,   I2R,   China
Finance Chair :
Danwei Wang,   NTU,   Singapore
Publication Chair :
Domenico Campolo,    NTU,   Singapore
Regional Chairs :
John-john Cabibihan,    QU,   Qatar
Xiaoqi Chen,   Canterbury,   New Zealand
Jason Gu,   Dalhousie,   Canada
Huosheng Hu,   Essex,   UK
Sarath Kodagoda,   UTS,   Australia
Ruifeng Li,   HIT,   China
Wanjun Liu,   LNTU,   China
Hai Lin,   ND,   USA
Philippe Martinet,   INRIA,   France
Tielong Shen,   Sophia,   Japan
Boksuk Shin,   Hanyang,   Korea
Spot Srigrarom,   NUS,   Singapore
Yonghong Tan,   SHNU,   China
Shiping Wang,   Fuzhou,   China
Yuan Wang,   FAU,   USA
Han Xiao,   XMUM,   Malaysia
Weiqi Yan,   AUT,   New Zealand
Haoyong Yu,   NUS,   Singapore
Hong Zhang,   Alberta,   Canada
Wuneng Zhou,   Donghua,   China
Secretariats :
Hongliang Ren,   NUS,   Singapore
Abdullah Al Mamun,   NUS,   Singapore
Local Arrangement :
K H Hasith Ruchiran,   NTU,   Singapore
Web Master :
Mahdi Abolfazli Esfahani,   NTU,   Singapore
Paper Submission :
Ping Guiju,   NTU,   Singapore