Organizing Committee

General Chair :
Wei Lin,   SIMTech,   Singapore
Karthigayan Muthukaruppan,   PGIntsys,   Malaysia
Conference Co-Chair :
Han Wang,   XUM,   Malaysia
Program Chairs :
Yong Liu,   IHPC,    Singapore
Haiyue Zhu,   SIMTech,   Singapore
Invited Sessions Chairs :
Marcelo H Ang Jr, NUS, Singapore
Guoqiang Hu,   NTU,   Singapore
Publicity Chairs :
Xiaonan Wang,   Tsinghua University,   China
Shuzhi Sam Ge,   NUS,   Singapore
Finance Chair :
Danwei Wang,   NTU,   Singapore
Publication Chair :
Domenico Campolo,    NTU,   Singapore
Steve Teoh,   TPH,,   Malaysia
International Programme Committee :
Weihai Chen,   Beihang University,    China
John-john Cabibihan,    QU,   Qatar
Xiaoqi Chen,   Canterbury,   New Zealand
Jason Gu,   Dalhousie,   Canada
Huosheng Hu,   Essex,   UK
Sarath Kodagoda,   UTS,   Australia
Ruifeng Li,   HIT,   China
Hai Lin,   ND,   USA
Wanjun Liu,   LNTU,   China
Philippe Martinet,   INRIA,   France
Jitendra Prasad,   IIT Delhi,   India
Sutthiphong Srigrarom,   NUS,   Singapore
Tielong Shen,   Sophia,   Japan
Boksuk Shin,   Hanyang,   Korea
Yonghong Tan,   SHNU,   China
Hui-Qiong Wang,   XUM,   Malaysia
Shiping Wang,   Fuzhou,   China
Yuan Wang,   FAU,   USA
Weiqi Yan,   AUT,   New Zealand
Haoyong Yu,   NUS,   Singapore
Secretariat :
Shaohui Foong,   SUTD,    Singapore
Web Master :
Haoge Jiang,   NTU,   Singapore